DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Sabniach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szkolasabnie.pl,  https://szkolasabnie.ssdip.bip.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 02.10.2020 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.10.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • wyróżnienie odnośników

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.10.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Siemieniuk, adres poczty elektronicznej: k.siemieniuk@szkolasabniel.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 7814126. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność  architektoniczna

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:  Na terenie dziedzińca szkolnego usytuowany jest bezpłatny parking dla rodziców , nauczycieli i interesantów. Na parkingu nie wydzielono miejsca dla osób niepełnosprawnych. Usytuowanie parkingu umożliwia osobom niepełnosprawnym podjazd pod wejście dla nich przystosowane.

Opis dostępności wejść do budynku:

Szkoła posiada cztery wejścia do budynku. Pierwsze wejście –  główne  od ulicy Słonecznej jest nieoznakowane. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe częściowo przeszklone  i jest dostępne dla osób na wózku, brak progów. Drugie wejście od strony dziedzińca szkolnego prowadzi do hali sportowej również wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe częściowo przeszklone  i jest dostępne dla osób na wózku, brak progów. Trzecie wejście od strony ulicy Głównej jest do dyspozycji pracowników szkoły, rodziców i interesantów. Czwarte wejście od strony boiska szkolnego przeznaczone jest dla pracowników kuchni.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Szkoła posiada dwie kondygnacje połączone w skrajnych częściach szkoły klatką schodową. Trzecia klatka znajduje się w części zaplecza sportowo- kuchennego. Na każdą kondygnację prowadzą schody dwuetapowe z płytą spocznikową. Na parterze znajduje się gabinet pedagoga, szatnia, sale lekcyjne dla uczniów klas I-V, na pierwszej kondygnacji znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet logopedy, sale lekcyjne przeznaczone dla klas VI-VIII. Klatki schodowe umożliwiają swobodne przemieszczanie się. Szkoła posiada windę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Szkoła nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Interesanci mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości.

Toaleta:

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się naprzeciwko wejścia od strony dziedzińca szkoły